You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

451 lines
34 KiB

{
"account.add_or_remove_from_list": "افزودن یا برداشتن از فهرست‌ها",
"account.badges.bot": "ربات",
"account.badges.group": "گروه",
"account.block": "مسدودسازی @{name}",
"account.block_domain": "نهفتن همه چیز از {domain}",
"account.blocked": "مسدود",
"account.browse_more_on_origin_server": "Browse more on the original profile",
"account.cancel_follow_request": "لغو درخواست پیگیری",
"account.direct": "پیام خصوصی به @{name}",
"account.domain_blocked": "دامنهٔ نهفته",
"account.edit_profile": "ویرایش نمایه",
"account.endorse": "معرّفی در نمایه",
"account.follow": "پی بگیرید",
"account.followers": "پی‌گیران",
"account.followers.empty": "هنوز کسی پیگیر این کاربر نیست.",
"account.follows": "پی می‌گیرد",
"account.follows.empty": "این کاربر هنوز پیگیر کسی نیست.",
"account.follows_you": "پیگیر شماست",
"account.hide_reblogs": "نهفتن بازبوق‌های @{name}",
"account.last_status": "آخرین فعالیت",
"account.link_verified_on": "مالکیت این پیوند در {date} بررسی شد",
"account.locked_info": "این حساب خصوصی است. صاحبش تصمیم می‌گیرد که چه کسی بتواند پیگیرش باشد.",
"account.media": "رسانه",
"account.mention": "نام‌بردن از @{name}",
"account.moved_to": "{name} منتقل شده به:",
"account.mute": "خموشاندن @{name}",
"account.mute_notifications": "خموشاندن اعلان‌ها از @{name}",
"account.muted": "خموش",
"account.never_active": "هرگز",
"account.posts": "نوشته‌ها",
"account.posts_with_replies": "نوشته‌ها و پاسخ‌ها",
"account.report": "گزارش @{name}",
"account.requested": "منتظر پذیرش. برای لغو درخواست پی‌گیری کلیک کنید",
"account.share": "هم‌رسانی نمایهٔ @{name}",
"account.show_reblogs": "نمایش بازبوق‌های @{name}",
"account.unblock": "رفع انسداد @{name}",
"account.unblock_domain": "رفع نهفتن {domain}",
"account.unendorse": "معرّفی نکردن در نمایه",
"account.unfollow": "پایان پیگیری",
"account.unmute": "رفع خموشی @{name}",
"account.unmute_notifications": "رفع خموشی اعلان‌ها از @{name}",
"alert.rate_limited.message": "لطفاً پس از {retry_time, time, medium} دوباره بیازمایید.",
"alert.rate_limited.title": "محدودیت تعداد",
"alert.unexpected.message": "خطایی غیرمنتظره رخ داد.",
"alert.unexpected.title": "ای وای!",
"announcement.announcement": "اعلامیه",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} در هفته",
"boost_modal.combo": "دکمهٔ {combo} را بزنید تا دیگر این را نبینید",
"bundle_column_error.body": "هنگام بازکردن این بخش خطایی رخ داد.",
"bundle_column_error.retry": "تلاش دوباره",
"bundle_column_error.title": "خطای شبکه",
"bundle_modal_error.close": "بستن",
"bundle_modal_error.message": "هنگام بازکردن این بخش خطایی رخ داد.",
"bundle_modal_error.retry": "تلاش دوباره",
"column.blocks": "کاربران مسدود",
"column.bookmarks": "نشانک‌ها",
"column.community": "نوشته‌های محلی",
"column.direct": "پیام‌های خصوصی",
"column.directory": "مرور نمایه‌ها",
"column.domain_blocks": "دامنه‌های نهفته",
"column.favourites": "پسندیده‌ها",
"column.follow_requests": "درخواست‌های پیگیری",
"column.home": "خانه",
"column.lists": "فهرست‌ها",
"column.mutes": "کاربران خموش",
"column.notifications": "اعلان‌ها",
"column.pins": "بوق‌های ثابت",
"column.public": "نوشته‌های همه‌جا",
"column_back_button.label": "بازگشت",
"column_header.hide_settings": "نهفتن تنظیمات",
"column_header.moveLeft_settings": "انتقال ستون به راست",
"column_header.moveRight_settings": "انتقال ستون به چپ",
"column_header.pin": "ثابت‌کردن",
"column_header.show_settings": "نمایش تنظیمات",
"column_header.unpin": "رهاکردن",
"column_subheading.settings": "تنظیمات",
"community.column_settings.local_only": "Local only",
"community.column_settings.media_only": "فقط رسانه",
"community.column_settings.remote_only": "Remote only",
"compose_form.direct_message_warning": "این بوق تنها به کاربرانی که از آن‌ها نام برده شده فرستاده خواهد شد.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "بیشتر بدانید",
"compose_form.hashtag_warning": "از آن‌جا که این بوق فهرست‌نشده است، در نتایج جست‌وجوی هشتگ‌ها پیدا نخواهد شد. تنها بوق‌های عمومی را می‌توان با جست‌وجوی هشتگ یافت.",
"compose_form.lock_disclaimer": "حسابتان {locked} نیست. هر کسی می‌تواند پیگیرتان شده و فرسته‌های ویژهٔ پیگیرانتان را ببیند.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "قفل",
"compose_form.placeholder": "تازه چه خبر؟",
"compose_form.poll.add_option": "افزودن گزینه",
"compose_form.poll.duration": "مدت نظرسنجی",
"compose_form.poll.option_placeholder": "گزینهٔ {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "برداشتن این گزینه",
"compose_form.poll.switch_to_multiple": "تبدیل به نظرسنجی چندگزینه‌ای",
"compose_form.poll.switch_to_single": "تبدیل به نظرسنجی تک‌گزینه‌ای",
"compose_form.publish": "بوق",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.sensitive.hide": "علامت‌گذاری به عنوان حساس",
"compose_form.sensitive.marked": "رسانه به عنوان حساس علامت‌گذاری شده",
"compose_form.sensitive.unmarked": "رسانه به عنوان حساس علامت‌گذاری نشده",
"compose_form.spoiler.marked": "نوشته پشت هشدار پنهان است",
"compose_form.spoiler.unmarked": "نوشته پنهان نیست",
"compose_form.spoiler_placeholder": "هشدارتان را این‌جا بنویسید",
"confirmation_modal.cancel": "بی‌خیال",
"confirmations.block.block_and_report": "مسدودسازی و گزارش",
"confirmations.block.confirm": "مسدود کن",
"confirmations.block.message": "مطمئنید که می‌خواهید {name} را مسدود کنید؟",
"confirmations.delete.confirm": "پاک کن",
"confirmations.delete.message": "آیا مطمئنید که می‌خواهید این بوق را پاک کنید؟",
"confirmations.delete_list.confirm": "پاک کن",
"confirmations.delete_list.message": "مطمئنید می‌خواهید این فهرست را برای همیشه پاک کنید؟",
"confirmations.domain_block.confirm": "نهفتن تمام دامنه",
"confirmations.domain_block.message": "آیا جدی جدی می‌خواهید تمام دامنهٔ {domain} را مسدود کنید؟ در بیشتر موارد مسدودسازی یا خموشاندن چند حساب خاص کافی است و توصیه می‌شود. پس از این کار شما هیچ نوشته‌ای را از این دامنه در فهرست نوشته‌های عمومی یا اعلان‌هایتان نخواهید دید. پیگیرانتان از این دامنه هم حذف خواهند شد.",
"confirmations.logout.confirm": "خروج",
"confirmations.logout.message": "مطمئنید می‌خواهید خارج شوید؟",
"confirmations.mute.confirm": "خموشاندن",
"confirmations.mute.explanation": "این کار فرسته‌های آن‌ها و فرسته‌هایی را که از آن‌ها نام برده پنهان می‌کند، ولی آن‌ها همچنان اجازه دارند فرسته‌های شما را ببینند و شما را پی بگیرند.",
"confirmations.mute.message": "مطمئنید می‌خواهید {name} را بخموشانید؟",
"confirmations.redraft.confirm": "پاک‌کردن و بازنویسی",
"confirmations.redraft.message": "مطمئنید که می‌خواهید این بوق را پاک کنید و از نو بنویسید؟ با این کار بازبوق‌ها و پسندهای آن از دست می‌رود و پاسخ‌ها به آن بی‌مرجع می‌شود.",
"confirmations.reply.confirm": "پاسخ",
"confirmations.reply.message": "اگر الان پاسخ دهید، چیزی که در حال نوشتنش بودید پاک خواهد شد. می‌خواهید ادامه دهید؟",
"confirmations.unfollow.confirm": "پایان پیگیری",
"confirmations.unfollow.message": "مطمئنید که می‌خواهید به پیگیری از {name} پایان دهید؟",
"conversation.delete": "حذف گفتگو",
"conversation.mark_as_read": "علامت‌گذاری به عنوان خوانده شده",
"conversation.open": "دیدن گفتگو",
"conversation.with": "با {names}",
"directory.federated": "از کارسازهای شناخته‌شده",
"directory.local": "تنها از {domain}",
"directory.new_arrivals": "تازه‌واردان",
"directory.recently_active": "کاربران فعال اخیر",
"embed.instructions": "برای جاگذاری این بوق در سایت خودتان، کد زیر را کپی کنید.",
"embed.preview": "این گونه دیده خواهد شد:",
"emoji_button.activity": "فعالیت",
"emoji_button.custom": "سفارشی",
"emoji_button.flags": "پرچم‌ها",
"emoji_button.food": "غذا و نوشیدنی",
"emoji_button.label": "افزودن شکلک",
"emoji_button.nature": "طبیعت",
"emoji_button.not_found": "این‌جا شکلکی نیست!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
"emoji_button.objects": "اشیا",
"emoji_button.people": "مردم",
"emoji_button.recent": "پراستفاده",
"emoji_button.search": "جستجو...",
"emoji_button.search_results": "نتایج جستجو",
"emoji_button.symbols": "نمادها",
"emoji_button.travel": "سفر و مکان",
"empty_column.account_timeline": "هیچ بوقی این‌جا نیست!",
"empty_column.account_unavailable": "نمایهٔ ناموجود",
"empty_column.blocks": "هنوز کسی را مسدود نکرده‌اید.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "هنوز هیچ بوق نشان‌شده‌ای ندارید. وقتی بوقی را نشان‌کنید، این‌جا دیده خواهد شد.",
"empty_column.community": "فهرست نوشته‌های محلی خالی است. چیزی بنویسید تا چرخش بچرخد!",
"empty_column.direct": "هنوز هیچ پیام مستقیمی ندارید. هروقت چنین پیامی بگیرید یا بفرستید این‌جا نمایش خواهد یافت.",
"empty_column.domain_blocks": "هنوز هیچ دامنه‌ای پنهان نشده است.",
"empty_column.favourited_statuses": "شما هنوز هیچ بوقی را نپسندیده‌اید. وقتی بوقی را بپسندید، این‌جا نمایش خواهد یافت.",
"empty_column.favourites": "هنوز هیچ کسی این بوق را نپسندیده است. وقتی کسی آن را بپسندد، نامش این‌جا نمایش خواهد یافت.",
"empty_column.follow_requests": "شما هنوز هیچ درخواست پیگیری‌ای ندارید. وقتی چنین درخواستی بگیرید، این‌جا نمایش خواهد یافت.",
"empty_column.hashtag": "هنوز هیچ چیزی در این برچسب نیست.",
"empty_column.home": "فهرست خانگی شما خالی است! {public} را ببینید یا چیزی را جستجو کنید تا کاربران دیگر را ببینید.",
"empty_column.home.public_timeline": "فهرست نوشته‌های همه‌جا",
"empty_column.list": "در این فهرست هنوز چیزی نیست. وقتی اعضای این فهرست چیزی بفرستند، این‌جا ظاهر خواهد شد.",
"empty_column.lists": "هنوز هیچ فهرستی ندارید. هنگامی که فهرستی بسازید، این‌جا دیده خواهد شد.",
"empty_column.mutes": "هنوز هیچ کاربری را خموش نکرده‌اید.",
"empty_column.notifications": "هنوز هیچ اعلانی ندارید. به دیگران واکنش نشان دهید تا گفتگو آغاز شود.",
"empty_column.public": "این‌جا هنوز چیزی نیست! خودتان چیزی بنویسید یا کاربران کارسازهای دیگر را پی بگیرید تا این‌جا پر شود",
"error.unexpected_crash.explanation": "به خاطر اشکالی در کدهای ما یا ناسازگاری با مرورگر شما، این صفحه به درستی نمایش نیافت.",
"error.unexpected_crash.next_steps": "لطفاً صفحه را دوباره باز کنید. اگر کمکی نکرد، شاید همچنان بتوانید با ماستودون از راه یک مرورگر دیگر یا با یکی از اپ‌های آن کار کنید.",
"errors.unexpected_crash.copy_stacktrace": "رونوشت از جزئیات اشکال",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "گزارش مشکل",
"follow_request.authorize": "اجازه دهید",
"follow_request.reject": "رد کنید",
"follow_requests.unlocked_explanation": "با یان که حسابتان قفل نیست، کارکنان {domain} فکر کردند که ممکن است بخواهید درخواست‌ها از این حساب‌ها را به صورت دستی بازبینی کنید.",
"getting_started.developers": "توسعه‌دهندگان",
"getting_started.directory": "فهرست گزیدهٔ کاربران",
"getting_started.documentation": "مستندات",
"getting_started.heading": "آغاز کنید",
"getting_started.invite": "دعوت از دیگران",
"getting_started.open_source_notice": "ماستودون نرم‌افزاری آزاد است. می‌توانید روی {github} در آن مشارکت کرده یا مشکلاتش را گزارش دهید.",
"getting_started.security": "تنظیمات حساب",
"getting_started.terms": "شرایط خدمات",
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "و {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "یا {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "بدون {additional}",
"hashtag.column_settings.select.no_options_message": "هیچ پیشنهادی پیدا نشد",
"hashtag.column_settings.select.placeholder": "برچسب‌ها را وارد کنید…",
"hashtag.column_settings.tag_mode.all": "همهٔ این‌ها",
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "هرکدام از این‌ها",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "هیچ‌کدام از این‌ها",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "افزودن برچسب‌هایی بیشتر به این ستون",
"home.column_settings.basic": "پایه‌ای",
"home.column_settings.show_reblogs": "نمایش بازبوق‌ها",
"home.column_settings.show_replies": "نمایش پاسخ‌ها",
"home.hide_announcements": "نهفتن اعلامیه‌ها",
"home.show_announcements": "نمایش اعلامیه‌ها",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# روز} other {# روز}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# ساعت} other {# ساعت}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# دقیقه} other {# دقیقه}}",
"introduction.federation.action": "بعدی",
"introduction.federation.federated.headline": "همگانی",
"introduction.federation.federated.text": "نوشته‌های عمومی کارسازهای دیگر در این فهرست نمایش می‌یابند.",
"introduction.federation.home.headline": "خانه",
"introduction.federation.home.text": "فرسته‌های کسانی که شما آن‌ها را پی می‌گیرید این‌جا نمایش می‌یابند. شما می‌توانید هر کسی را روی هر کارسازی پی بگیرید!",
"introduction.federation.local.headline": "محلّی",
"introduction.federation.local.text": "فرسته‌های عمومی کسانی که روی کارساز شما هستند در فهرست نوشته‌های محلی نمایش می‌یابند.",
"introduction.interactions.action": "پایان خودآموز!",
"introduction.interactions.favourite.headline": "پسندیدن",
"introduction.interactions.favourite.text": "با پسندیدن یک بوق، شما آن را برای آینده ذخیره می‌کنید و به نویسنده می‌گویید که از بوقش خوشتان آمده.",
"introduction.interactions.reblog.headline": "بازبوقیدن",
"introduction.interactions.reblog.text": "اگر بخواهید نوشته‌ای را با پیگیران خودتان به اشتراک بگذارید، آن را بازمی‌بوقید.",
"introduction.interactions.reply.headline": "پاسخ",
"introduction.interactions.reply.text": "می‌توانید به بوق‌های خودتان و دیگران پاسخ دهید، تا در یک گفتگو به هم زنجیر شوند.",
"introduction.welcome.action": "بزن بریم!",
"introduction.welcome.headline": "نخستین گام‌ها",
"introduction.welcome.text": "به دنیای شبکه‌های اجتماعی غیرمتمرکز خوش آمدید! به زودی می‌توانید نوشته‌هایتان را منتشر کرده و با دوستانتان روی دامنهٔ وسیعی از کارسازها حرف بزنید. ولی این کارساز، {domain}، با بقیه فرق دارد، چرا که میزبان نمایهٔ شماست، پس نامش را به خاطر بسپارید.",
"keyboard_shortcuts.back": "برای بازگشت",
"keyboard_shortcuts.blocked": "برای گشودن فهرست کاربران خموش",
"keyboard_shortcuts.boost": "برای بازبوقیدن",
"keyboard_shortcuts.column": "برای تمرکز روی یک بوق در یکی از ستون‌ها",
"keyboard_shortcuts.compose": "برای تمرکز روی محیط نوشتن",
"keyboard_shortcuts.description": "توضیح",
"keyboard_shortcuts.direct": "برای گشودن ستون پیغام‌های مستقیم",
"keyboard_shortcuts.down": "برای پایین رفتن در فهرست",
"keyboard_shortcuts.enter": "برای گشودن نوشته",
"keyboard_shortcuts.favourite": "برای پسندیدن",
"keyboard_shortcuts.favourites": "برای گشودن فهرست پسندیده‌ها",
"keyboard_shortcuts.federated": "برای گشودن فهرست نوشته‌های همه‌جا",
"keyboard_shortcuts.heading": "میان‌برهای صفحه‌کلید",
"keyboard_shortcuts.home": "برای گشودن ستون اصلی پیگیری‌ها",
"keyboard_shortcuts.hotkey": "میان‌بر",
"keyboard_shortcuts.legend": "برای نمایش این راهنما",
"keyboard_shortcuts.local": "برای گشودن فهرست نوشته‌های محلی",
"keyboard_shortcuts.mention": "برای نام‌بردن از نویسنده",
"keyboard_shortcuts.muted": "برای گشودن فهرست کاربران خموش",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "برای گشودن نمایه‌تان",
"keyboard_shortcuts.notifications": "برای گشودن ستون اعلان‌ها",
"keyboard_shortcuts.open_media": "برای باز کردن رسانه",
"keyboard_shortcuts.pinned": "برای گشودن فهرست بوق‌های ثابت",
"keyboard_shortcuts.profile": "برای گشودن نمایهٔ نویسنده",
"keyboard_shortcuts.reply": "برای پاسخ",
"keyboard_shortcuts.requests": "برای گشودن فهرست درخواست‌های پیگیری",
"keyboard_shortcuts.search": "برای تمرکز روی جستجو",
"keyboard_shortcuts.spoilers": "to show/hide CW field",
"keyboard_shortcuts.start": "برای گشودن ستون «آغاز کنید»",
"keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "برای نمایش/نهفتن نوشتهٔ پشت هشدار محتوا",
"keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "برای نمایش/نهفتن رسانه",
"keyboard_shortcuts.toot": "برای آغاز یک بوق تازه",
"keyboard_shortcuts.unfocus": "برای برداشتن تمرکز از نوشتن/جستجو",
"keyboard_shortcuts.up": "برای بالا رفتن در فهرست",
"lightbox.close": "بستن",
"lightbox.next": "بعدی",
"lightbox.previous": "قبلی",
"lightbox.view_context": "نمایش گفتگو",
"lists.account.add": "افزودن به فهرست",
"lists.account.remove": "برداشتن از فهرست",
"lists.delete": "حذف فهرست",
"lists.edit": "ویرایش فهرست",
"lists.edit.submit": "تغییر عنوان",
"lists.new.create": "افزودن فهرست",
"lists.new.title_placeholder": "عنوان فهرست تازه",
"lists.search": "بین کسانی که پی می‌گیرید بگردید",
"lists.subheading": "فهرست‌های شما",
"load_pending": "{count, plural, one {# مورد تازه} other {# مورد تازه}}",
"loading_indicator.label": "بارگیری...",
"media_gallery.toggle_visible": "تغییر وضعیت نمایانی",
"missing_indicator.label": "پیدا نشد",
"missing_indicator.sublabel": "این منبع پیدا نشد",
"mute_modal.hide_notifications": "اعلان‌های این کاربر پنهان شود؟",
"navigation_bar.apps": "اپ‌های موبایل",
"navigation_bar.blocks": "کاربران مسدودشده",
"navigation_bar.bookmarks": "نشانک‌ها",
"navigation_bar.community_timeline": "نوشته‌های محلی",
"navigation_bar.compose": "نوشتن بوق تازه",
"navigation_bar.direct": "پیام‌های مستقیم",
"navigation_bar.discover": "گشت و گذار",
"navigation_bar.domain_blocks": "دامنه‌های نهفته",
"navigation_bar.edit_profile": "ویرایش نمایه",
"navigation_bar.favourites": "پسندیده‌ها",
"navigation_bar.filters": "واژگان خموش",
"navigation_bar.follow_requests": "درخواست‌های پیگیری",
"navigation_bar.follows_and_followers": "پیگیری‌ها و پیگیران",
"navigation_bar.info": "دربارهٔ این کارساز",
"navigation_bar.keyboard_shortcuts": "میان‌برها",
"navigation_bar.lists": "فهرست‌ها",
"navigation_bar.logout": "خروج",
"navigation_bar.mutes": "کاربران خموشانده",
"navigation_bar.personal": "شخصی",
"navigation_bar.pins": "بوق‌های ثابت",
"navigation_bar.preferences": "ترجیحات",
"navigation_bar.public_timeline": "نوشته‌های همه‌جا",
"navigation_bar.security": "امنیت",
"notification.favourite": "‫{name}‬ نوشتهٔ شما را پسندید",
"notification.follow": "‫{name}‬ پیگیرتان شد",
"notification.follow_request": "{name} می‌خواهد پیگیر شما باشد",
"notification.mention": "‫{name}‬ از شما نام برد",
"notification.own_poll": "نظرسنجی شما به پایان رسید",
"notification.poll": "نظرسنجی‌ای که در آن رأی دادید به پایان رسیده است",
"notification.reblog": "‫{name}‬ نوشتهٔ شما را بازبوقید",
"notifications.clear": "پاک‌کردن اعلان‌ها",
"notifications.clear_confirmation": "مطمئنید می‌خواهید همهٔ اعلان‌هایتان را برای همیشه پاک کنید؟",
"notifications.column_settings.alert": "اعلان‌های میزکار",
"notifications.column_settings.favourite": "پسندیده‌ها:",
"notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "نمایش همهٔ دسته‌ها",
"notifications.column_settings.filter_bar.category": "نوار پالایش سریع",
"notifications.column_settings.filter_bar.show": "نمایش",
"notifications.column_settings.follow": "پیگیران تازه:",
"notifications.column_settings.follow_request": "درخواست‌های جدید پی‌گیری:",
"notifications.column_settings.mention": "نام‌بردن‌ها:",
"notifications.column_settings.poll": "نتایج نظرسنجی:",
"notifications.column_settings.push": "اعلان‌ها از سمت سرور",
"notifications.column_settings.reblog": "بازبوق‌ها:",
"notifications.column_settings.show": "نمایش در ستون",
"notifications.column_settings.sound": "پخش صدا",
"notifications.filter.all": "همه",
"notifications.filter.boosts": "بازبوق‌ها",
"notifications.filter.favourites": "پسندها",
"notifications.filter.follows": "پیگیری‌ها",
"notifications.filter.mentions": "نام‌بردن‌ها",
"notifications.filter.polls": "نتایج نظرسنجی",
"notifications.group": "{count} اعلان",
"poll.closed": "پایان‌یافته",
"poll.refresh": "به‌روزرسانی",
"poll.total_people": "{count, plural, one {# نفر} other {# نفر}}",
"poll.total_votes": "{count, plural, one {# رأی} other {# رأی}}",
"poll.vote": "رأی",
"poll.voted": "شما به این گزینه رأی دادید",
"poll_button.add_poll": "افزودن نظرسنجی",
"poll_button.remove_poll": "حذف نظرسنجی",
"privacy.change": "تنظیم محرمانگی نوشته",
"privacy.direct.long": "ارسال فقط به کاربران اشاره‌شده",
"privacy.direct.short": "خصوصی",
"privacy.private.long": "ارسال فقط به پی‌گیران",
"privacy.private.short": "خصوصی",
"privacy.public.long": "ارسال به خط‌زمانی عمومی",
"privacy.public.short": "عمومی",
"privacy.unlisted.long": "ارسال نکردن به خط‌زمانی عمومی",
"privacy.unlisted.short": "فهرست‌نشده",
"refresh": "به‌روزرسانی",
"regeneration_indicator.label": "در حال باز شدن…",
"regeneration_indicator.sublabel": "این فهرست دارد آماده می‌شود!",
"relative_time.days": "{number} روز",
"relative_time.hours": "{number} ساعت",
"relative_time.just_now": "الان",
"relative_time.minutes": "{number} دقیقه",
"relative_time.seconds": "{number} ثانیه",
"relative_time.today": "امروز",
"reply_indicator.cancel": "لغو",
"report.forward": "فرستادن به {target}",
"report.forward_hint": "این حساب در کارساز دیگری ثبت شده. آیا می‌خواهید رونوشتی ناشناس از این گزارش به آن‌جا هم فرستاده شود؟",
"report.hint": "این گزارش به مدیران کارسازتان فرستاده خواهد شد. می‌توانید دلیل گزارش این حساب را در ادامه بنویسید:",
"report.placeholder": "توضیح اضافه",
"report.submit": "بفرست",
"report.target": "در حال گزارش {target}",
"search.placeholder": "جستجو",
"search_popout.search_format": "راهنمای جستجوی پیشرفته",
"search_popout.tips.full_text": "جستجوی متنی ساده می‌تواند بوق‌هایی که شما نوشته‌اید، پسندیده‌اید، بازبوقیده‌اید، یا در آن‌ها از شما نام برده شده است را پیدا کند. همچنین نام‌های کاربری، نام نمایش‌یافته، و هشتگ‌ها را هم شامل می‌شود.",
"search_popout.tips.hashtag": "برچسب",
"search_popout.tips.status": "بوق",
"search_popout.tips.text": "جستجوی متنی ساده برای نام‌ها، نام‌های کاربری، و برچسب‌ها",
"search_popout.tips.user": "کاربر",
"search_results.accounts": "افراد",
"search_results.hashtags": "برچسب‌ها",
"search_results.statuses": "بوق‌ها",
"search_results.statuses_fts_disabled": "جستجوی محتوای بوق‌ها در این کارساز ماستودون فعال نشده است.",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {نتیجه} other {نتیجه}}",
"status.admin_account": "گشودن واسط مدیریت برای @{name}",
"status.admin_status": "گشودن این بوق در واسط مدیریت",
"status.block": "مسدودسازی @{name}",
"status.bookmark": "نشانک",
"status.cancel_reblog_private": "حذف بازبوق",
"status.cannot_reblog": "این نوشته را نمی‌شود بازبوقید",
"status.copy": "رونوشت‌برداری از نشانی بوق",
"status.delete": "پاک‌کردن",
"status.detailed_status": "نمایش کامل گفتگو",
"status.direct": "پیغام مستقیم به @{name}",
"status.embed": "جاگذاری",
"status.favourite": "پسندیدن",
"status.filtered": "پالوده",
"status.load_more": "بیشتر نشان بده",
"status.media_hidden": "رسانهٔ نهفته",
"status.mention": "نام‌بردن از @{name}",
"status.more": "بیشتر",
"status.mute": "خموشاندن @{name}",
"status.mute_conversation": "خموشاندن گفتگو",
"status.open": "گشودن این بوق",
"status.pin": "ثابت کردن در نمایه",
"status.pinned": "بوق ثابت",
"status.read_more": "بیشتر بخوانید",
"status.reblog": "بازبوقیدن",
"status.reblog_private": "بازبوق به مخاطبان اولیه",
"status.reblogged_by": "‫{name}‬ بازبوقید",
"status.reblogs.empty": "هنوز هیچ کسی این بوق را بازنبوقیده است. وقتی کسی چنین کاری کند، این‌جا نمایش خواهد یافت.",
"status.redraft": "پاک‌کردن و بازنویسی",
"status.remove_bookmark": "برداشتن نشانک",
"status.reply": "پاسخ",
"status.replyAll": "پاسخ به رشته",
"status.report": "گزارش @{name}",
"status.sensitive_warning": "محتوای حساس",
"status.share": "هم‌رسانی",
"status.show_less": "نمایش کمتر",
"status.show_less_all": "نمایش کمتر همه",
"status.show_more": "نمایش بیشتر",
"status.show_more_all": "نمایش بیشتر همه",
"status.show_thread": "نمایش رشته",
"status.uncached_media_warning": "ناموجود",
"status.unmute_conversation": "رفع خموشی گفتگو",
"status.unpin": "برداشتن نوشتهٔ ثابت نمایه",
"suggestions.dismiss": "نادیده گرفتن پیشنهاد",
"suggestions.header": "شاید این هم برایتان جالب باشد…",
"tabs_bar.federated_timeline": "همگانی",
"tabs_bar.home": "خانه",
"tabs_bar.local_timeline": "محلّی",
"tabs_bar.notifications": "اعلان‌ها",
"tabs_bar.search": "جستجو",
"time_remaining.days": "{number, plural, one {# روز} other {# روز}} باقی مانده",
"time_remaining.hours": "{number, plural, one {# ساعت} other {# ساعت}} باقی مانده",
"time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# دقیقه} other {# دقیقه}} باقی مانده",
"time_remaining.moments": "زمان باقی‌مانده",
"time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# ثانیه} other {# ثانیه}} باقی مانده",
"timeline_hint.remote_resource_not_displayed": "{resource} from other servers are not displayed.",
"timeline_hint.resources.followers": "Followers",
"timeline_hint.resources.follows": "Follows",
"timeline_hint.resources.statuses": "Older toots",
"trends.count_by_accounts": "{count} {rawCount, plural, one {نفر نوشته است} other {نفر نوشته‌اند}}",
"trends.trending_now": "پرطرفدار",
"ui.beforeunload": "اگر از ماستودون خارج شوید پیش‌نویس شما از دست خواهد رفت.",
"upload_area.title": "برای بارگذاری به این‌جا بکشید",
"upload_button.label": "افزودن رسانه ({formats})",
"upload_error.limit": "از حد مجاز باگذاری پرونده فراتر رفتید.",
"upload_error.poll": "بارگذاری پرونده در نظرسنجی‌ها مجاز نیست.",
"upload_form.audio_description": "برای ناشنوایان توصیفش کنید",
"upload_form.description": "برای کم‌بینایان توصیفش کنید",
"upload_form.edit": "ویرایش",
"upload_form.undo": "حذف",
"upload_form.video_description": "برای کم‌بینایان یا ناشنوایان توصیفش کنید",
"upload_modal.analyzing_picture": "در حال پردازش تصویر…",
"upload_modal.apply": "اعمال",
"upload_modal.description_placeholder": "الا یا ایّها الساقی، ادر کأساً و ناولها",
"upload_modal.detect_text": "تشخیص متن درون عکس",
"upload_modal.edit_media": "ویرایش رسانه",
"upload_modal.hint": "حتی اگر تصویر بریده یا کوچک شود، نقطهٔ کانونی آن همیشه دیده خواهد شد. نقطهٔ کانونی را با کلیک یا جابه‌جا کردن آن تنظیم کنید.",
"upload_modal.preview_label": "پیش‌نمایش ({ratio})",
"upload_progress.label": "در حال بارگذاری…",
"video.close": "بستن ویدیو",
"video.download": "بارگیری پرونده",
"video.exit_fullscreen": "خروج از حالت تمام‌صفحه",
"video.expand": "بزرگ‌کردن ویدیو",
"video.fullscreen": "تمام‌صفحه",
"video.hide": "نهفتن ویدیو",
"video.mute": "قطع صدا",
"video.pause": "مکث",
"video.play": "پخش",
"video.unmute": "پخش صدا"
}