Add Actions for check i18n (#16285)

master
Yamagishi Kazutoshi 3 years ago committed by GitHub
parent 92a9fcf0e1
commit 1db28332b5
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
 1. 21
    .circleci/config.yml
 2. 34
    .github/workflows/check-i18n.yml
 3. 4
    config/locales/gd.yml
 4. 4
    config/locales/gl.yml
 5. 4
    config/locales/sc.yml

@ -216,24 +216,6 @@ jobs:
name: Run jest
command: yarn test:jest
check-i18n:
<<: *defaults
steps:
- *attach_workspace
- *install_system_dependencies
- run:
name: Check locale file normalization
command: bundle exec i18n-tasks check-normalized
- run:
name: Check for unused strings
command: bundle exec i18n-tasks unused -l en
- run:
name: Check for wrong string interpolations
command: bundle exec i18n-tasks check-consistent-interpolations
- run:
name: Check that all required locale files exist
command: bundle exec rake repo:check_locales_files
workflows:
version: 2
build-and-test:
@ -271,6 +253,3 @@ workflows:
- test-webui:
requires:
- install
- check-i18n:
requires:
- install-ruby2.7

@ -0,0 +1,34 @@
name: Chack i18n
on:
push:
branches: [ main ]
pull_request:
branches: [ main ]
env:
RAILS_ENV: test
jobs:
check-i18n:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v2
- name: Install system dependencies
run: |
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libicu-dev libidn11-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler
- name: Set up Ruby
uses: ruby/setup-ruby@v1
with:
ruby-version: '2.7'
bundler-cache: true
- name: Check locale file normalization
run: bundle exec i18n-tasks check-normalized
- name: Check for unused strings
run: bundle exec i18n-tasks unused -l en
- name: Check for wrong string interpolations
run: bundle exec i18n-tasks check-consistent-interpolations
- name: Check that all required locale files exist
run: bundle exec rake repo:check_locales_files

File diff suppressed because one or more lines are too long

@ -21,9 +21,7 @@ gl:
federation_hint_html: Cunha conta en %{instance} poderás seguir ás persoas en calquera servidor do Mastodon e alén.
get_apps: Probar unha aplicación móbil
hosted_on: Mastodon aloxado en %{domain}
instance_actor_flash: 'Esta conta é un actor virtual utilizado para representar ao servidor e non a unha usuaria individual. Utilízase para propósitos de federación e non debería estar bloqueada a menos que queiras bloquear a toda a instancia, en tal caso deberías utilizar o bloqueo do dominio.
'
instance_actor_flash: Esta conta é un actor virtual utilizado para representar ao servidor e non a unha usuaria individual. Utilízase para propósitos de federación e non debería estar bloqueada a menos que queiras bloquear a toda a instancia, en tal caso deberías utilizar o bloqueo do dominio.
learn_more: Saber máis
privacy_policy: Política de privacidade
rules: Regras do servidor

@ -21,9 +21,7 @@ sc:
federation_hint_html: Cun unu contu in %{instance} as a pòdere sighire persones in cale si siat serbidore de Mastodon o de su fediversu.
get_apps: Proa un'aplicatzione mòbile
hosted_on: Mastodon allogiadu in %{domain}
instance_actor_flash: 'Custu contu est un''atore virtuale impreadu pro rapresentare su pròpiu serbidore, no est un''utente individuale. Benit impreadu pro punnas de federatzione e no ddu dias dèpere blocare si non boles blocare su domìniu intreu, e in cussu casu dias dèpere impreare unu blocu de domìniu.
'
instance_actor_flash: Custu contu est un'atore virtuale impreadu pro rapresentare su pròpiu serbidore, no est un'utente individuale. Benit impreadu pro punnas de federatzione e no ddu dias dèpere blocare si non boles blocare su domìniu intreu, e in cussu casu dias dèpere impreare unu blocu de domìniu.
learn_more: Àteras informatziones
privacy_policy: Polìtica de riservadesa
rules: Règulas de su serbidore

Loading…
Cancel
Save