l10n: merge translation from upstream

main
Alibek Omarov 4 years ago
parent 752f6ad35b
commit 56cf269561
 1. 7
    app/src/husky/res/values-ber/husky_generated.xml
 2. 7
    app/src/husky/res/values-gd/husky_generated.xml
 3. 31
    app/src/husky/res/values-hi/husky_generated.xml
 4. 2
    app/src/husky/res/values-pl/husky_generated.xml
 5. 56
    app/src/husky/res/values-vi/husky_generated.xml
 6. 8
    app/src/main/res/values-ber/strings.xml
 7. 7
    app/src/main/res/values-bn-rIN/strings.xml
 8. 9
    app/src/main/res/values-ca/strings.xml
 9. 3
    app/src/main/res/values-cy/strings.xml
 10. 2
    app/src/main/res/values-de/strings.xml
 11. 2
    app/src/main/res/values-es/strings.xml
 12. 2
    app/src/main/res/values-fa/strings.xml
 13. 4
    app/src/main/res/values-fr/strings.xml
 14. 2
    app/src/main/res/values-gd/strings.xml
 15. 240
    app/src/main/res/values-hi/strings.xml
 16. 2
    app/src/main/res/values-hu/strings.xml
 17. 4
    app/src/main/res/values-it/strings.xml
 18. 3
    app/src/main/res/values-kab/strings.xml
 19. 44
    app/src/main/res/values-ml/strings.xml
 20. 12
    app/src/main/res/values-no-rNB/strings.xml
 21. 11
    app/src/main/res/values-pl/strings.xml
 22. 2
    app/src/main/res/values-ta/strings.xml
 23. 3
    app/src/main/res/values-th/strings.xml
 24. 4
    app/src/main/res/values-tr/strings.xml
 25. 453
    app/src/main/res/values-vi/strings.xml
 26. 2
    app/src/main/res/values-zh-rCN/strings.xml
 27. 3
    app/src/main/res/values-zh-rSG/strings.xml
 28. 2
    app/src/main/res/values-zh-rTW/strings.xml
 29. 4
    app/src/main/res/values/strings.xml

@ -1,10 +1,39 @@
<resources>
<string name="license_description">टसिनलिित ओपन सस परिजनड और सपति:</string>
<string name="restart_emoji">इन परिवरतन करनिए आपक टस आरभ करन</string>
<string name="about_tusky_account">टसइल</string>
<string name="about_tusky_license">टसवतर और ओपन-सस सटवयर ह। यह GNU जनरल पबिक लइसस सकरण 3 क तहत लइसस पत ह। आप लइसस यहख सकत: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html</string>
<string name="about_powered_by_tusky">टसि</string>
<string name="about_tusky_version">टस %s</string>
<string name="about_project_site">परिजनबसइट:
\n https://husky.fwgs.ru</string>
<string name="about_bug_feature_request_site">बग रिट और सि अनध:
\n https://git.mentality.rip/FWGS/Husky/issues</string>
<string name="action_login">ि</string>
<string name="action_login">डन कथ लिन कर</string>

@ -41,7 +41,7 @@
<string name="add_account_description">Dodaj nowe Konto Pleroma</string>
<string name="warning_scheduling_interval">Pleroma umożliwia wysłanie minimalnie 5 minut od zaplanowania</string>
<string name="warning_scheduling_interval">Pleroma umożliwia wysłanie minimalnie 5 minut od zaplanowania.</string>

@ -0,0 +1,56 @@
<resources>
<string name="about_tusky_license">Husky là phần mềm mã nguồn mở, được phân phối với giấy phép GNU General Public License Version 3. Bạn có thể tham khảo thêm tại: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html</string>
<string name="about_powered_by_tusky">Powered by Husky</string>
<string name="about_tusky_version">Husky %s</string>
<string name="about_tusky_account"/>
<string name="license_description">Husky có sử dụng mã nguồn từ những dự án mã nguồn mở sau:</string>
<string name="restart_emoji">Bạn cần khởi động lại Husky để áp dụng các thiết lập</string>
<string name="about_project_site">Trang chủ:
\n https://husky.fwgs.ru</string>
<string name="about_bug_feature_request_site">Báo lỗi và đề xuất tính năng:
\n https://git.mentality.rip/FWGS/Husky/issues</string>
<string name="action_login">Đăng nhập Pleroma</string>
<string name="warning_scheduling_interval">Pleroma giới hạn tối thiểu 5 phút.</string>
<string name="add_account_description">Thêm tài khoản Pleroma</string>
<string name="dialog_whats_an_instance">Bạn phải nhập một tên miền, ví dụ shitposter.club, blob.cat, expired.mentality.rip, và <a href="https://fediverse.network/pleroma?count=peers">nhiều hơn nữa!</a>
\n
\nNếu chưa có tài khoản, bạn phải tạo tài khoản trước ở đó.
\n
\nMột máy chủ là một cộng đồng nơi mà tài khoản của bạn lưu trữ trên đó, nhưng bạn cũng có thể giao tiếp và theo dõi với mọi người trên các máy chủ khác một cách dễ dàng.
\n
\nTham khảo thêm tại <a href="https://joinmastodon.org">joinmastodon.org</a>. </string>
</resources>

@ -0,0 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="title_tab_preferences">ⵉⵛⵛⴰⵔⴻⵏ</string>
<string name="action_view_account_preferences">ⵉⵖⴻⵡⵡⴰⵕⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵉⴸⴰⵏ</string>
<string name="action_view_preferences">ⵉⵖⴻⵡⵡⴰⵕⴻⵏ</string>
<string name="pref_title_proxy_settings">ⴰⵒⵕⵓⴽⵙⵉ</string>
<string name="action_view_blocks">ⵉⵎⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⵜⵙⵡⴰⵃⵍⴻⵎ</string>
</resources>

@ -366,14 +366,12 @@
<string name="notification_clear_text">আপনিি আপনর সমসত বিঞপিলতন\?</string>
<string name="compose_preview_image_description">ছবি %s এর জনয কি</string>
<string name="poll_info_format"> <!-- ১৫ ভট • ১ ঘনি --> %1$s • %2$s</string>
<string name="poll_info_time_relative">%s বি</string>
<string name="poll_info_time_absolute">%s এ শষ হব</string>
<string name="poll_info_closed">বন</string>
<string name="poll_vote"></string>
<string name="poll_ended_voted">আপনিট দিন যিচন এ সিষ হয</string>
<string name="poll_ended_created">আপনিি একটিিচন শষ হয</string>
<string name="button_continue">ি</string>
<string name="button_back">িছন</string>
<string name="button_done">সমপন</string>
@ -416,4 +414,9 @@
<string name="action_reset_schedule">ি</string>
<string name="about_powered_by_tusky">িি</string>
<string name="post_lookup_error_format">%s পট অনসনি</string>
<string name="action_view_bookmarks">কমকগি</string>
<string name="action_bookmark">কম</string>
<string name="notification_follow_request_format">%s আপন অনসরণ করর জনয অনধ কর</string>
<string name="title_bookmarks">কমকগি</string>
<string name="error_audio_upload_size">অডিও ফইলগি অবশযই ৪০MB এর চ কম হওয উচিত।</string>
</resources>

@ -463,4 +463,13 @@
<string name="action_unmute_conversation">No silenciar la conversació</string>
<string name="action_mute_conversation">Conversació muda</string>
<string name="notification_follow_request_format">%s ha sol·licitat seguir-te</string>
<string name="pref_main_nav_position_option_bottom">A baix</string>
<string name="pref_main_nav_position_option_top">A dalt</string>
<string name="pref_main_nav_position">Posició de navegació principal</string>
<string name="pref_title_gradient_for_media">Mostra els degradats de colors per als mitjans ocults</string>
<string name="dialog_mute_hide_notifications">Amagar notificacions</string>
<string name="action_unmute_domain">Deixar de silenciar %s</string>
<string name="action_mute_notifications_desc">Desactivar les notificacions per %s</string>
<string name="action_unmute_notifications_desc">Activar les notificacions per %s</string>
<string name="action_unmute_desc">Notificar %s</string>
</resources>

@ -29,7 +29,7 @@
<string name="title_followers">Dilynwyr</string>
<string name="title_favourites">Ffefrynnau</string>
<string name="title_mutes">Defnyddwyr mud</string>
<string name="title_blocks">Defnyddwyr wediu blocio</string>
<string name="title_blocks">Defnyddwyr wedi\'u blocio</string>
<string name="title_follow_requests">Dilyn ceisiadau</string>
<string name="title_edit_profile">Golygu\'ch Proffil</string>
<string name="title_saved_toot">Drafftiau</string>
@ -291,4 +291,5 @@
<string name="title_links_dialog">Cysylltiadau</string>
<string name="action_open_reblogged_by">Dangos hybiadau</string>
<string name="notification_follow_request_name">Dilyn ceisiadau</string>
<string name="action_bookmark">Nod tudalen</string>
</resources>

@ -451,7 +451,7 @@
<item quantity="other">%s Personen</item>
</plurals>
<string name="pref_title_gradient_for_media">Farbverlauf für versteckte Medien anzeigen</string>
<string name="abbreviated_seconds_ago">%dSek.</string>
<string name="abbreviated_seconds_ago">%dS</string>
<string name="abbreviated_hours_ago">%dSt.</string>
<string name="abbreviated_years_ago">%dJ.</string>
<string name="abbreviated_in_days">in %dT.</string>

@ -3,7 +3,7 @@
<string name="error_generic">Ha ocurrido un error.</string>
<string name="error_network">¡Se ha producido un error de red! ¡Por favor, comprueba tu conexión e inténtalo de nuevo!</string>
<string name="error_empty">Este campo no puede estar vacío.</string>
<string name="error_invalid_domain">Nombre de dominio no válido</string>
<string name="error_invalid_domain">Nombre de dominio incorrecto</string>
<string name="error_failed_app_registration">Fallo de autenticación con esta instancia.</string>
<string name="error_no_web_browser_found">No se ha encontrado ningún navegador web.</string>
<string name="error_authorization_unknown">Ocurrió un error de autorización no identificado.</string>

@ -340,7 +340,7 @@
<string name="license_cc_by_sa_4">نگارش ۴ CC-BY-SA</string>
<plurals name="favs">
<item quantity="one"><b>%1$s</b> پسند</item>
<item quantity="other"><b>%1$s</b> پسند</item>
<item quantity="other"></item>
</plurals>
<plurals name="reblogs">
<item quantity="one"><b>%s</b> تقویت</item>

@ -480,4 +480,8 @@
<string name="pref_main_nav_position_option_top">Haut</string>
<string name="pref_main_nav_position">Position de navigation principale</string>
<string name="action_unmute_domain">Ne plus masquer %s</string>
<string name="dialog_mute_hide_notifications">Cacher les notifications</string>
<string name="action_mute_notifications_desc">Silencier les notifications de %s</string>
<string name="action_unmute_notifications_desc">Ne plus silencier les notifications de %s</string>
<string name="action_unmute_desc">Ne plus silencier %s</string>
</resources>

@ -0,0 +1,2 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources></resources>

@ -1,8 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="action_login">ि</string>
<string name="action_login">डन कथ लिन कर</string>
<string name="title_favourites">पस</string>
<string name="title_saved_toot">Drafts</string>
<string name="title_saved_toot"></string>
<string name="action_logout">ग आउट</string>
<string name="action_view_preferences">पस</string>
<string name="action_view_account_preferences">थमिकत</string>
@ -28,4 +28,240 @@
<string name="action_close">द कर</string>
<string name="action_view_profile">इल</string>
<string name="description_visiblity_private">अर</string>
<string name="error_image_upload_size">इल 8 एमब कम हिए।</string>
<string name="error_media_upload_sending">अपलड विफल रह</string>
<string name="error_media_download_permission">िर करन अनमति आवशयक ह</string>
<string name="error_media_upload_permission">ि पढ अनमति आवशयक ह</string>
<string name="error_media_upload_opening">वह फइल नह सक</string>
<string name="error_media_upload_type">उस परकर कइल अपलड नह सकत</string>
<string name="error_audio_upload_size">ऑडिइल 40 एमब कम हिए।</string>
<string name="error_generic">एक तिई।</string>
<string name="action_reset_schedule"></string>
<string name="error_video_upload_size">िइल 40 एमब कम हिए।</string>
<string name="error_retrieving_oauth_token">िन टकन पत करनिफल।</string>
<string name="error_authorization_denied">िकरण करन इनकर कर दि</string>
<string name="error_authorization_unknown">एक अजत पिकरण तिई।</string>
<string name="error_no_web_browser_found">उपयग करनिए वब बउजर नहि</string>
<string name="error_invalid_domain">अमय डन दरज कि गय</string>
<string name="error_empty">यह ख नह सकत</string>
<string name="error_network">टवरक तिई! कपय अपन कनशन ज और परयस कर!</string>
<string name="title_lists">ि</string>
<string name="action_lists">ि</string>
<string name="description_poll">जनमत किकलप: %1$s, %2$s, %3$s, %4$s; %5$s</string>
<string name="action_view_bookmarks">कम</string>
<string name="edit_poll">ित कर</string>
<string name="pref_title_notification_filter_poll">जनमत खतम ह गय</string>
<string name="action_add_poll">जनमत श कर</string>
<string name="create_poll_title">जनमत</string>
<string name="title_accounts"></string>
<string name="button_done"></string>
<string name="button_back"></string>
<string name="button_continue"> रख</string>
<string name="poll_vote"></string>
<string name="poll_info_closed">बनद ह</string>
<string name="compose_shortcut_short_label">ि</string>
<string name="title_statuses_pinned">िन क गई</string>
<string name="title_statuses"></string>
<string name="title_home">घर</string>
<string name="license_description">टसिनलिित ओपन सस परिजनड और सपति:</string>
<string name="restart_emoji">इन परिवरतन करनिए आपक टस आरभ करन</string>
<string name="about_tusky_account">टसइल</string>
<string name="about_bug_feature_request_site">बग रिट और सि अनध:
\n https://github.com/tuskyapp/Tusky/issues</string>
<string name="about_project_site">परिजनबसइट:
\n https://tusky.app</string>
<string name="about_tusky_license">टसवतर और ओपन-सस सटवयर ह। यह GNU जनरल पबिक लइसस सकरण 3 क तहत लइसस पत ह। आप लइसस यहख सकत: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html</string>
<string name="about_powered_by_tusky">टसि</string>
<string name="about_tusky_version">टस %s</string>
<string name="description_account_locked">द ख</string>
<string name="notification_summary_small">%1$s तथ %2$s</string>
<string name="notification_summary_medium">%1$s, %2$s, तथ %3$s</string>
<string name="notification_summary_large">%1$s, %2$s, %3$s तथ %4$d अनय ल</string>
<string name="notification_poll_name">जनमत</string>
<string name="notification_favourite_name">पस</string>
<string name="status_text_size_largest">सबस बड</string>
<string name="status_text_size_large">बड</string>
<string name="status_text_size_medium">मधयम</string>
<string name="status_text_size_small"></string>
<string name="status_text_size_smallest">सबस</string>
<string name="post_privacy_unlisted">असबद</string>
<string name="post_privacy_public">वजनि</string>
<string name="pref_main_nav_position_option_bottom">सबस</string>
<string name="pref_main_nav_position_option_top">ऊपर</string>
<string name="pref_main_nav_position">य निशन सिि</string>
<string name="pref_failed_to_sync">िस सिक करनिफल</string>
<string name="pref_default_media_sensitivity">हमिदनशल कप मिित कर</string>
<string name="pref_default_post_privacy">िट पट गपनयत</string>
<string name="pref_title_show_media_preview">िवलकन डउनलड कर</string>
<string name="pref_title_show_replies">जवब दि</string>
<string name="pref_title_status_tabs"></string>
<string name="pref_title_gradient_for_media">िए मििए रन गिट दि</string>
<string name="pref_title_bot_overlay">ट किए सतक दि</string>
<string name="pref_title_language"></string>
<string name="pref_title_hide_follow_button">ल करत समय कज बटन कि</string>
<string name="pref_title_custom_tabs">म कसटम टब क उपयग कर</string>
<string name="pref_title_browser_settings">उज</string>
<string name="app_theme_system">िटम डिइन क उपयग कर</string>
<string name="app_theme_auto">त क समय सवचि</string>
<string name="app_theme_black"></string>
<string name="app_them_dark"></string>
<string name="pref_title_timeline_filters">िटर</string>
<string name="pref_title_appearance_settings">िवट</string>
<string name="pref_title_notification_filter_mentions">उलख कि</string>
<string name="pref_title_notification_filters">ित कर जब</string>
<string name="pref_title_notification_alert_light">शनथ सित कर</string>
<string name="pref_title_notification_alert_vibrate">पन कथ सित कर</string>
<string name="pref_title_notification_alert_sound">एक धवनिथ सित कर</string>
<string name="pref_title_notifications_enabled">चन</string>
<string name="pref_title_edit_notification_settings">चन</string>
<string name="visibility_direct">रतयकष: कवल उलिित उपयगकरट कर</string>
<string name="visibility_private">वल अनि: कवल अनििए पट कर</string>
<string name="visibility_unlisted">असबदध: सवजनिक टइमलइन म न दि</string>
<string name="visibility_public">वजनिक: सवजनिक टइमलइन पर पट कर</string>
<string name="dialog_mute_warning">ट @%s\?</string>
<string name="mute_domain_warning_dialog_ok">ण डन छि</string>
<string name="dialog_download_image">उनल</string>
<string name="dialog_message_uploading_media">अपलड ह रह</string>
<string name="login_connection">कनट कर रह</string>
<string name="label_header">डर</string>
<string name="label_avatar">अवत</string>
<string name="label_quick_reply">जवब द</string>
<string name="search_no_results">ई परिम नह</string>
<string name="hint_search">ज…</string>
<string name="hint_note">वन</string>
<string name="hint_display_name">रदरित ह</string>
<string name="hint_content_warning">िषय वसवन</string>
<string name="hint_compose"> रह\?</string>
<string name="status_sent_long">उततर सफलतवक भ गय</string>
<string name="status_sent">ज दि!</string>
<string name="confirmation_reported">ज दि!</string>
<string name="downloading_media">िउनलड ह रह</string>
<string name="download_media">िउनलड कर</string>
<string name="title_links_dialog">ि</string>
<string name="action_copy_link">िक क कर</string>
<string name="action_open_media_n">ि #%d</string>
<string name="title_mentions_dialog">ि</string>
<string name="title_hashtags_dialog">शट</string>
<string name="action_open_faved_by">पसि</string>
<string name="action_hashtags">शट</string>
<string name="action_mentions">ि</string>
<string name="action_add_tab">ऐड ट</string>
<string name="action_schedule_toot">अन</string>
<string name="action_emoji_keyboard">इम</string>
<string name="action_content_warning">िषय वसवन</string>
<string name="action_toggle_visibility">ट दयत</string>
<string name="action_access_scheduled_toot">अनित ट</string>
<string name="action_accept">र कर</string>
<string name="action_access_saved_toot"></string>
<string name="action_reject">असर कर</string>
<string name="action_undo">ववत कर</string>
<string name="action_edit_own_profile">ित कर</string>
<string name="action_save"></string>
<string name="action_hide_media">िि</string>
<string name="action_mention">ि</string>
<string name="action_unmute_conversation">तचत क अनमट कर</string>
<string name="action_unmute_domain">अनमट %s</string>
<string name="action_unmute">अनम</string>
<string name="action_mute"></string>
<string name="action_mute_domain">ट %s</string>
<string name="action_mute_conversation">तचत कट कर</string>
<string name="action_share">यर</string>
<string name="action_photo_take">ि</string>
<string name="action_add_media">ऐड मि</string>
<string name="action_open_in_web">उजर म</string>
<string name="action_view_media">ि</string>
<string name="error_sender_account_gone">ट भजनि</string>
<string name="action_bookmark">कम</string>
<string name="action_reblog">बढ</string>
<string name="action_quick_reply">त जव</string>
<string name="report_comment_hint">अतिित टिपणि\?</string>
<string name="report_username_format">िट @%s</string>
<string name="notification_favourite_format">%s न आपकट क समरथन कि</string>
<string name="notification_reblog_format">%s न आपकट क बढि</string>
<string name="footer_empty">यहछ नह। त करनिए न!</string>
<string name="message_empty">यहछ नह</string>
<string name="status_content_warning_show_less">कम दि</string>
<string name="status_content_warning_show_more">और दि</string>
<string name="status_sensitive_media_directions">खनिए किक कर</string>
<string name="status_media_hidden_title">िि</string>
<string name="status_sensitive_media_title">दनशल विषय वस</string>
<string name="status_username_format">\@%s</string>
<string name="title_licenses">इस</string>
<string name="title_view_thread"></string>
<string name="title_scheduled_toot">अनित ट</string>
<string name="title_domain_mutes">िए ड</string>
<string name="title_mutes">ट किए गए उपयगकर</string>
<string name="title_bookmarks">कम</string>
<string name="title_tab_preferences"></string>
<string name="title_direct_messages"></string>
<string name="title_public_federated"></string>
<string name="title_public_local"></string>
<string name="title_notifications">चन</string>
<string name="add_poll_choice">िकलप ज</string>
<string name="poll_new_choice_hint">िकलप %d</string>
<string name="poll_allow_multiple_choices">कई विकल</string>
<string name="poll_duration_7_days">7 दि</string>
<string name="poll_duration_3_days">3 दि</string>
<string name="poll_duration_1_day">1 दि</string>
<string name="poll_duration_6_hours">6 घ</string>
<string name="poll_duration_1_hour">1 घ</string>
<string name="poll_duration_30_min">30 मिि</string>
<string name="poll_duration_5_min">5 मिनट</string>
<plurals name="poll_timespan_seconds">
<item quantity="one">%d स</item>
<item quantity="other">%d स</item>
</plurals>
<plurals name="poll_timespan_minutes">
<item quantity="one">%d मिनट</item>
<item quantity="other">%d मिनट</item>
</plurals>
<plurals name="poll_timespan_hours">
<item quantity="one">%d घ</item>
<item quantity="other">%d घ</item>
</plurals>
<plurals name="poll_timespan_days">
<item quantity="one">%d दि</item>
<item quantity="other">%d दि</item>
</plurals>
<string name="poll_ended_created">आपक बन गय एक जनमत समत ह गय</string>
<string name="poll_ended_voted">आपक मतदन कि गय जनमत समत ह गय</string>
<string name="poll_info_time_absolute">%s समत ह</string>
<string name="poll_info_time_relative">%s श</string>
<plurals name="poll_info_people">
<item quantity="one">%s वयकि</item>
<item quantity="other">%s ल</item>
</plurals>
<plurals name="poll_info_votes">
<item quantity="one">%s व</item>
<item quantity="other">%s व</item>
</plurals>
<string name="hashtags">शट</string>
<string name="poll_info_format"> <!-- 15 वट • 1 घ --> %1$s • %2$s</string>
<string name="list"></string>
<string name="description_status_bookmarked">कमक कि</string>
<string name="hint_list_name"></string>
<string name="description_status_media_no_description_placeholder">ई विवरण नह</string>
<string name="description_status_media">ि: %s</string>
<string name="profile_metadata_add">नक</string>
<string name="license_cc_by_sa_4">CC-BY-SA 4.0</string>
<string name="license_cc_by_4">CC-BY 4.0</string>
<string name="profile_metadata_label">इल म</string>
<string name="download_failed">उनलड विफल</string>
<string name="action_open_toot">ट ख</string>
<string name="performing_lookup_title">खनि</string>
<string name="system_default">िटम डि</string>
<string name="emoji_style">इम</string>
<string name="send_toot_notification_cancel_title">जन रदद ह गय</string>
<string name="send_toot_notification_channel_name">ट भज रह</string>
<string name="send_toot_notification_title">ट भज रह</string>
<string name="compose_save_draft">िखनरकित कर\?</string>
<string name="lock_account_label">क कर</string>
<string name="action_set_caption">शन सट कर</string>
<string name="title_list_timeline">इमलइन</string>
<string name="add_account_name"></string>
<string name="filter_dialog_whole_word"> शब</string>
<string name="filter_edit_dialog_title">िटर सित कर</string>
<string name="filter_addition_dialog_title">िटर लग</string>
<string name="pref_title_public_filter_keywords">वजनिक टइमलइन</string>
<string name="load_more_placeholder_text">और लड कर</string>
</resources>

@ -33,7 +33,7 @@
<string name="title_followers">Követő</string>
<string name="title_favourites">Kedvencek</string>
<string name="title_mutes">Némított felhasználók</string>
<string name="title_blocks">Blokkolt felhasználók</string>
<string name="title_blocks">Letiltott felhasználók</string>
<string name="title_follow_requests">Követési kérelmek</string>
<string name="title_edit_profile">Profilod szerkesztése</string>
<string name="title_saved_toot">Piszkozatok</string>

@ -247,8 +247,8 @@
<string name="abbreviated_in_seconds">in %ds</string>
<string name="abbreviated_years_ago">%da</string>
<string name="abbreviated_days_ago">%dg</string>
<string name="abbreviated_hours_ago">%do</string>
<string name="abbreviated_minutes_ago">%dmin</string>
<string name="abbreviated_hours_ago">%do</string>
<string name="abbreviated_minutes_ago">%dm</string>
<string name="abbreviated_seconds_ago">%ds</string>
<string name="follows_you">Seguono te</string>
<string name="pref_title_alway_show_sensitive_media">Mostra sempre tutto il contenuto sensibile</string>

@ -269,4 +269,7 @@
</plurals>
<string name="report_remote_instance">Bren-it ɣer %s</string>
<string name="pref_title_app_theme">Asentel n wesnas</string>
<string name="no_scheduled_status">Ulac ɣur-k·m ula d yiwet n tjewwiqt yettwasɣawsen.</string>
<string name="action_access_scheduled_toot">Tijewwiqin yettwasɣawsen</string>
<string name="title_scheduled_toot">Tijewwiqin yettwasɣawsen</string>
</resources>

@ -51,7 +51,7 @@
<string name="action_reblog"></string>
<string name="action_unreblog">ിൻവലി</string>
<string name="action_favourite">ഇഷടപടവ</string>
<string name="action_unfavourite">ഇഷടപടവിൽ നി കളയ</string>
<string name="action_unfavourite">ഇഷടപടവ ഒഴി</string>
<string name="action_more">തൽ</string>
<string name="action_follow">ിടര</string>
<string name="action_unfollow">ിി</string>
@ -59,4 +59,46 @@
<string name="action_view_follow_requests">ിടരള അഭയരഥനകള</string>
<string name="title_domain_mutes">മറയകപട ഡകൾ</string>
<string name="description_visiblity_private">ിടരനവർ</string>
<string name="footer_empty">ിയത ലഭിൻ ത വലി</string>
<string name="message_empty">ലഭയമല</string>
<string name="status_content_show_less"></string>
<string name="status_content_show_more">ിലപ</string>
<string name="status_content_warning_show_less">അൽപി</string>
<string name="status_content_warning_show_more">തൽ കി</string>
<string name="status_sensitive_media_directions">റന</string>
<string name="status_media_hidden_title">മറയകപട മി</string>
<string name="status_sensitive_media_title">ൻസി ഉളളടക</string>
<string name="status_boosted_format">റഡ</string>
<string name="title_licenses">അന</string>
<string name="title_scheduled_toot">ിചയിച ട</string>
<string name="title_bookmarks">ർക</string>
<string name="action_reset_schedule">രമകരി</string>
<string name="action_open_in_web">സറിൽ തറക</string>
<string name="action_view_media">യമ</string>
<string name="action_view_domain_mutes">മറചച ഡകൾ</string>
<string name="action_view_blocks">ിിച ഉപയഗതകൾ</string>
<string name="action_view_mutes">ിശബദമിയ ഉപയഗതകൾ</string>
<string name="action_view_bookmarks">കമർക</string>
<string name="action_view_favourites">ഇഷടപടത</string>
<string name="action_view_profile"></string>
<string name="action_close">ിർത</string>
<string name="action_send_public">!</string>
<string name="action_send"></string>
<string name="action_delete_and_redraft">യതിയത എഴ</string>
<string name="action_delete"></string>
<string name="action_edit">ി</string>
<string name="action_report">അറിി</string>
<string name="action_show_reblogs">ി</string>
<string name="action_hide_reblogs"> മറയ</string>
<string name="action_unblock">ിധന</string>
<string name="action_block">ിി</string>
<string name="action_logout_confirm">ഈ അകിൽ നിറതൻ ഉറപി %1$s\?</string>
<string name="action_compose">എഴ</string>
<string name="action_quick_reply">ടനള മറപടി</string>
<string name="report_comment_hint">തൽ പറയൻ ഉണ\?</string>
<string name="report_username_format">അറിിക @%s</string>
<string name="notification_follow_request_format">ിടരൻ അപി</string>
<string name="notification_follow_format">%s നിങളിടര</string>
<string name="notification_favourite_format">ിങള</string>
<string name="notification_reblog_format">ിങളയപ</string>
</resources>

@ -87,7 +87,7 @@
<string name="action_view_media">Media</string>
<string name="action_open_in_web">Åpne i nettleser</string>
<string name="action_add_media">Legg til media</string>
<string name="action_photo_take">Ta et bilde</string>
<string name="action_photo_take">Ta bilde</string>
<string name="action_share">Del</string>
<string name="action_mute">Demp bruker</string>
<string name="action_unmute">Fjern demping</string>
@ -210,7 +210,7 @@
\n https://github.com/tuskyapp/Tusky/issues</string>
<string name="about_tusky_account">Tuskys Mastodon-profil</string>
<string name="status_share_content">Del inneholdet i tootet</string>
<string name="status_share_link">Del link til tootet</string>
<string name="status_share_link">Del link til toot</string>
<string name="status_media_images">Bilder</string>
<string name="status_media_video">Video</string>
<string name="state_follow_requested">Forespørsel sendt</string>
@ -297,7 +297,7 @@
<string name="license_cc_by_4">CC-BY 4.0</string>
<string name="license_cc_by_sa_4">CC-BY-SA 4.0</string>
<string name="profile_metadata_label">Profilmetadata</string>
<string name="profile_metadata_add">legg til profilmetadata</string>
<string name="profile_metadata_add">legg til data</string>
<string name="profile_metadata_label_label">Ledetekst</string>
<string name="profile_metadata_content_label">Innhold</string>
<string name="pref_title_absolute_time">Bruk absolutt tid</string>
@ -324,7 +324,7 @@
<string name="description_status_reblogged">Reblogged</string>
<string name="description_status_favourited">Favorisert</string>
<string name="description_visiblity_public">Offentlig</string>
<string name="description_visiblity_unlisted">Ikke offentlige tidslinjer</string>
<string name="description_visiblity_unlisted">Ikke listet</string>
<string name="description_visiblity_private">Følgere</string>
<string name="description_visiblity_direct">Direkte</string>
<string name="hint_list_name">Listenavn</string>
@ -459,4 +459,8 @@
<string name="pref_main_nav_position_option_top">Topp</string>
<string name="pref_main_nav_position">Plassering av hovednavigasjon</string>
<string name="action_unmute_domain">Fjern demping av %s</string>
<string name="dialog_mute_hide_notifications">Skjul varsler</string>
<string name="action_mute_notifications_desc">Demp varsler fra %s</string>
<string name="action_unmute_notifications_desc">Fjern demping av varsler fra %s</string>
<string name="action_unmute_desc">Fjern demping av %s</string>
</resources>

@ -59,7 +59,7 @@
<string name="action_block">Zablokuj</string>
<string name="action_unblock">Odblokuj</string>
<string name="action_hide_reblogs">Ukryj podbicia</string>
<string name="action_show_reblogs">Pokaż podbicia</string>
<string name="action_show_reblogs">Pokazuj podbicia</string>
<string name="action_report">Zgłoś</string>
<string name="action_delete">Usuń</string>
<string name="action_send">Wyślij</string>
@ -291,7 +291,7 @@
<string name="action_view_domain_mutes">Ukryte domeny</string>
<string name="action_add_poll">Dodaj głosowanie</string>
<string name="action_mute_domain">Wycisz %s</string>
<string name="action_add_tab">Dodaj zakładkę</string>
<string name="action_add_tab">Dodaj zakłądkę</string>
<string name="action_open_reblogger">Otwórz konto osoby podbijającej</string>
<string name="action_open_reblogged_by">Pokaż podbicia</string>
<string name="action_open_media_n">Otwórz media #%d</string>
@ -401,7 +401,8 @@
<plurals name="poll_timespan_hours">
<item quantity="one">%d godzina</item>
<item quantity="few">%d godziny</item>
<item quantity="many">%d godzin</item>
<item quantity="many"/>
<item quantity="other"/>
</plurals>
<plurals name="poll_timespan_minutes">
<item quantity="one">%d minuta</item>
@ -434,7 +435,7 @@
<string name="poll_duration_1_day">1 dzień</string>
<string name="poll_duration_3_days">3 dni</string>
<string name="poll_duration_7_days">7 dni</string>
<string name="add_poll_choice">Dodaj opcję</string>
<string name="add_poll_choice">Dodaj wybór</string>
<string name="poll_allow_multiple_choices">Kilka opcji</string>
<string name="poll_new_choice_hint">Opcja %d</string>
<string name="edit_poll">Edytuj</string>
@ -454,7 +455,7 @@
<string name="error_audio_upload_size">Pliki audio muszą być mniejsze niż 40MB.</string>
<string name="no_saved_status">Nie masz żadnych szkiców.</string>
<string name="no_scheduled_status">Nie masz żadnych zaplanowanych wpisów.</string>
<string name="warning_scheduling_interval">Mastodon umożliwia wysłanie minimalnie 5 minut od zaplanowania</string>
<string name="warning_scheduling_interval">Mastodon umożliwia wysłanie minimalnie 5 minut od zaplanowania.</string>
<string name="notification_follow_request_name">Prośby o możliwość śledzenia</string>
<string name="pref_title_confirm_reblogs">Pytaj o potwierdzenie przed podbiciem</string>
<string name="add_hashtag_title">Dodaj hashtag</string>

@ -259,7 +259,7 @@
<string name="unpin_action">ிி</string>
<string name="pin_action"></string>
<string name="action_view_account_preferences">கணககரிிகள</string>
<string name="error_network">"ிய பி ஏறபடடத! உஙகள இண சரியறிகவ!"</string>
<string name="error_network">ிய பி ஏறபடடத! உஙகள இண சரியறிகவ!</string>
<string name="error_video_upload_size">ி 40MB கக இரக வ.</string>
<string name="error_sender_account_gone"> அனப இயலவி</string>
<string name="title_direct_messages">ரடி தகவல</string>

@ -47,8 +47,7 @@
<plurals name="poll_info_votes">
<item quantity="other">%s โหวต</item>
</plurals>
<string name="poll_info_format">" &lt;!-- 15 votes • 1 hour left --&gt; %1$s • %2$s"<!-- 15 votes • 1 hour left -->
%1$s • %2$s</string>
<string name="poll_info_format"> <!-- 15 votes • 1 hour left --> %1$s • %2$s</string>
<string name="compose_preview_image_description">การกระทำสำหรบภาพ %s</string>
<string name="notification_clear_text">องการลบการแจงเตอนทงหมดอยางสมบรณ\?</string>
<string name="compose_shortcut_short_label">เขยน</string>

@ -3,7 +3,7 @@
<string name="error_generic">Bir hata oluştu.</string>
<string name="error_network">Bir ağ hatası oluştu! Lütfen bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin!</string>
<string name="error_empty">Bu alan boş bırakılamaz.</string>
<string name="error_invalid_domain">Girilen etki alanı geçersiz.</string>
<string name="error_invalid_domain">Girilen alan adı geçersiz.</string>
<string name="error_failed_app_registration">Kimliği bu sunucuda doğrulayamadı.</string>
<string name="error_no_web_browser_found">Kullanılabilen tarayıcı bulunmadı.</string>
<string name="error_authorization_unknown">Açıklanmayan kimlik doğrulama hata oluştu.</string>
@ -184,7 +184,7 @@
<string name="post_privacy_unlisted">Liste dışı</string>
<string name="post_privacy_followers_only">Sadece takipçiler</string>
<string name="pref_status_text_size">Durum metin boyutu</string>
<string name="status_text_size_smallest">Çok küçük</string>
<string name="status_text_size_smallest">En küçük</string>
<string name="status_text_size_small">Küçük</string>
<string name="status_text_size_medium">Orta</string>
<string name="status_text_size_large">Büyük</string>

@ -0,0 +1,453 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="notification_clear_text">Bạn có muốn xóa toàn bộ thông báo\?</string>
<string name="send_toot_notification_saved_content">Đã lưu vào nháp một bản sao của tút</string>
<string name="send_toot_notification_cancel_title">Hủy đăng</string>
<string name="send_toot_notification_channel_name">Đăng Tút</string>
<string name="send_toot_notification_title">Đang đăng…</string>
<string name="notification_title_summary">%d tương tác mới</string>
<string name="notification_summary_small">%1$s và %2$s</string>
<string name="notification_summary_medium">%1$s, %2$s, và %3$s</string>
<string name="notification_summary_large">%1$s, %2$s, %3$s và 4$d người khác</string>
<string name="notification_mention_format">%s nhắc tới bạn</string>
<string name="notification_mention_name">Lượt nhắc mới</string>
<string name="notification_follow_request_format">%s yêu cầu theo dõi bạn</string>
<string name="notification_follow_format">%s theo dõi bạn</string>
<string name="notification_favourite_format">%s thích tút của bạn</string>
<string name="notification_reblog_format">%s chia sẻ tút của bạn</string>
<string name="post_lookup_error_format">Lỗi khi tìm tút %s</string>
<string name="error_no_custom_emojis">Máy chủ %s không có emoji tùy chỉnh</string>
<string name="send_toot_notification_error_title">Lỗi khi đăng tút</string>
<string name="error_failed_set_caption">Thêm nội dung thất bại</string>
<string name="error_delete_list">Không thể xóa danh sách</string>
<string name="error_rename_list">Không thể đổi tên danh sách</string>
<string name="error_create_list">Không thể tạo danh sách</string>
<string name="error_sender_account_gone">Xảy ra lỗi khi đăng tút.</string>
<string name="error_media_upload_sending">Tải lên không thành công.</string>
<string name="error_media_upload_image_or_video">Không thể đính kèm ảnh và video cùng một lúc.</string>
<string name="error_media_download_permission">Cần có quyền truy cập bộ sưu tập.</string>
<string name="error_media_upload_permission">Cần có quyền đọc tập tin.</string>
<string name="error_media_upload_opening">Không thể mở tập tin.</string>
<string name="error_media_upload_type">Không hỗ trợ định dạng này.</string>
<string name="error_audio_upload_size">Kích cỡ audio tối đa 40MB.</string>
<string name="error_video_upload_size">Kích cỡ video tối đa 40MB.</string>
<string name="error_image_upload_size">Kích cỡ hình ảnh tối đa là 8MB.</string>
<string name="error_compose_character_limit">Vượt quá số ký tự cho phép!</string>
<string name="error_retrieving_oauth_token">Lấy token đăng nhập thất bại.</string>
<string name="error_authorization_denied">Truy cập bị từ chối.</string>
<string name="error_authorization_unknown">Xảy ra lỗi khi cố gắng truy cập.</string>
<string name="error_no_web_browser_found">Không tìm thấy trình duyệt web.</string>
<string name="error_invalid_domain">Tài khoản không đúng</string>
<string name="error_empty">Không được để trống.</string>
<string name="error_network">Không có Internet! Xin kiểm tra kết nối và thử lại!</string>
<string name="error_generic">Đã có lỗi xảy ra.</string>
<string name="error_failed_app_registration">Máy chủ này không cấp quyền truy cập.</string>
<string name="title_lists">Danh sách</string>
<string name="action_lists">Danh sách</string>
<string name="about_title_activity">Ứng dụng này</string>
<string name="action_reset_schedule">Làm tươi</string>
<string name="action_search">Tìm kiếm</string>
<string name="action_edit_profile">Chỉnh sửa trang cá nhân</string>
<string name="action_view_account_preferences">Tài khoản</string>
<string name="action_view_preferences">Cài đặt</string>
<string name="action_logout">Đăng xuất</string>
<string name="button_done">Xong</string>
<string name="action_send_public">TÚT!</string>
<string name="button_back">Quay lại</string>
<string name="button_continue">Tiếp tục</string>
<string name="filter_dialog_update_button">Cập nhật</string>
<string name="filter_dialog_remove_button">NGƯNG</string>
<string name="action_send">TÚT</string>
<string name="action_login">Đăng nhập Mastodon</string>
<string name="dialog_redraft_toot_warning">Xóa và viết lại tút này\?</string>
<string name="dialog_delete_toot_warning">Xóa tút này\?</string>
<string name="dialog_unfollow_warning">Hủy theo dõi người này\?</string>
<string name="dialog_message_cancel_follow_request">Hủy yêu cầu theo dõi\?</string>
<string name="dialog_download_image">Tải về</string>
<string name="dialog_message_uploading_media">Đang tải…</string>
<string name="dialog_title_finishing_media_upload">Đã tải xong tập tin</string>
<string name="dialog_whats_an_instance">Bạn phải nhập một tên miền, ví dụ mastodon.social, icosahedron.website, social.tchncs.de, và <a href="https://instances.social">nhiều hơn nữa!</a>
\n
\nNếu chưa có tài khoản, bạn phải tạo tài khoản trước ở đó.
\n
\nMột máy chủ là một cộng đồng nơi mà tài khoản của bạn lưu trữ trên đó, nhưng bạn cũng có thể giao tiếp và theo dõi với mọi người trên các máy chủ khác một cách dễ dàng.
\n
\nTham khảo thêm tại <a href="https://joinmastodon.org">joinmastodon.org</a>. </string>
<string name="login_connection">Đang kết nối…</string>
<string name="label_header">Ảnh bìa</string>
<string name="label_avatar">Ảnh đại diện</string>
<string name="label_quick_reply">Trả lời…</string>
<string name="search_no_results">Không tìm thấy</string>
<string name="hint_search">Tìm kiếm…</string>
<string name="hint_note">Tiểu sử</string>
<string name="hint_display_name">Tên hiển thị</string>
<string name="hint_content_warning">Nội dung nhạy cảm</string>
<string name="hint_compose">Chuyện gì đang xảy ra\?</string>
<string name="hint_domain">Bạn ở máy chủ nào\?</string>
<string name="status_sent_long">Trả lời đã được gửi đi.</string>
<string name="status_sent">Đã đăng!</string>
<string name="confirmation_domain_unmuted">Đã bỏ ẩn %s</string>
<string name="confirmation_unmuted">Đã bỏ ẩn người dùng</string>
<string name="confirmation_unblocked">Đã bỏ chặn người dùng</string>
<string name="confirmation_reported">Đã gửi!</string>
<string name="send_media_to">Chia sẻ tập tin với…</string>
<string name="send_status_link_to">Chia sẻ URL tút với…</string>
<string name="send_status_content_to">Chia sẻ tút với…</string>
<string name="downloading_media">Lưu tập tin về máy</string>
<string name="download_media">Lưu tập tin về máy</string>
<string name="action_share_as">Chia sẻ với tư cách …</string>
<string name="action_open_as">Mở với tư cách %s</string>
<string name="action_copy_link">Copy link</string>
<string name="download_image">Đang tải %1$s</string>
<string name="action_open_media_n">Mở tập tin #%d</string>
<string name="title_links_dialog">Links</string>
<string name="title_mentions_dialog">Lượt nhắc tới</string>
<string name="title_hashtags_dialog">Hashtags</string>
<string name="action_open_faved_by">Xem lượt thích</string>
<string name="action_open_reblogged_by">Xem lượt chia sẻ</string>
<string name="action_open_reblogger">Xem lượt chia sẻ</string>
<string name="action_hashtags">Hashtags</string>
<string name="action_mentions">Lượt nhắc tới</string>
<string name="action_links">Links</string>
<string name="action_add_tab">Thêm Tab</string>
<string name="action_schedule_toot">Lên lịch</string>
<string name="action_emoji_keyboard">Emoji</string>
<string name="action_content_warning">Nội dung nhạy cảm</string>
<string name="action_toggle_visibility">Công khai</string>
<string name="action_access_scheduled_toot">Tút đã lên lịch</string>
<string name="action_access_saved_toot">Nháp</string>
<string name="action_reject">Từ chối</string>
<string name="action_accept">Đồng ý</string>
<string name="action_undo">Trở về</string>
<string name="action_edit_own_profile">Sửa</string>
<string name="action_save">Lưu</string>
<string name="action_open_drawer">Mở ngăn kéo</string>
<string name="action_hide_media">Làm mờ hình ảnh</string>
<string name="action_mention">Nhắc tới</string>
<string name="action_unmute_conversation">Bỏ ẩn cuộc trò chuyện</string>
<string name="action_mute_conversation">Ẩn cuộc trò chuyện</string>
<string name="action_unmute_domain">Bỏ ẩn</string>
<string name="action_mute_domain">Ẩn %s</string>
<string name="action_unmute">Bỏ ẩn</string>
<string name="action_mute">Ẩn</string>
<string name="action_share">Chia sẻ</string>
<string name="action_photo_take">Chụp hình</string>
<string name="action_add_poll">Tạo bình chọn</string>
<string name="action_add_media">Thêm tệp</string>
<string name="action_open_in_web">Mở trong trình duyệt</string>
<string name="action_view_media">Bộ sưu tập</string>
<string name="action_view_follow_requests">Yêu cầu theo dõi</string>
<string name="action_view_domain_mutes">Máy chủ đã ẩn</string>
<string name="action_view_blocks">Người dùng đã chặn</string>
<string name="action_view_mutes">Người dùng đã ẩn</string>
<string name="action_view_bookmarks">Đã lưu</string>
<string name="action_view_favourites">Lượt thích</string>
<string name="action_view_profile">Trang cá nhân</string>
<string name="action_close">Đóng</string>
<string name="action_retry">Thử lại</string>
<string name="action_delete_and_redraft">Xóa &amp; viết lại</string>
<string name="action_delete">Xóa</string>
<string name="action_edit">Chỉnh sửa</string>
<string name="action_report">Báo cáo</string>
<string name="action_show_reblogs">Hiện lượt chia sẻ</string>
<string name="action_hide_reblogs">Ẩn lượt chia sẻ</string>
<string name="action_unblock">Bỏ chặn</string>
<string name="action_block">Chặn</string>
<string name="action_unfollow">Ngưng theo dõi</string>
<string name="action_follow">Theo dõi</string>
<string name="action_logout_confirm">Bạn có muốn đăng xuất tài khoản %1$s\?</string>
<string name="action_compose">Viết tút</string>
<string name="action_more">Thêm</string>
<string name="action_unfavourite">Bỏ lưu</string>
<string name="action_bookmark">Lưu</string>
<string name="action_favourite">Thích</string>
<string name="action_unreblog">Hủy chia sẻ</string>
<string name="action_reblog">Chia sẻ</string>
<string name="action_reply">Trả lời</string>
<string name="action_quick_reply">Trả lời nhanh</string>
<string name="report_comment_hint">Ghi chú\?</string>
<string name="report_username_format">Báo cáo @%s</string>
<string name="footer_empty">Trượt xuống để tải nội dung!</string>
<string name="message_empty">Trống.</string>
<string name="status_content_show_less">Thu gọn</string>
<string name="status_content_show_more">Xem thêm</string>
<string name="status_content_warning_show_less">Thu gọn</string>
<string name="status_content_warning_show_more">Mở rộng</string>
<string name="status_sensitive_media_directions">Hiển thị</string>
<string name="status_media_hidden_title">Nội dung bị ẩn</string>
<string name="status_sensitive_media_title">Nội dung nhạy cảm</string>
<string name="status_boosted_format">%s chia sẻ</string>
<string name="status_username_format">\@%s</string>
<string name="title_licenses">Giấy phép</string>
<string name="title_scheduled_toot">Tút đã lên lịch</string>
<string name="title_edit_profile">Chỉnh sửa trang cá nhân</string>
<string name="title_follow_requests">Yêu cầu theo dõi</string>
<string name="title_domain_mutes">Máy chủ đã ẩn</string>
<string name="title_blocks">Người dùng đã chặn</string>
<string name="title_mutes">Người dùng đã ẩn</string>
<string name="title_bookmarks">Đã lưu</string>
<string name="title_followers">Người theo dõi</string>
<string name="title_follows">Đang theo dõi</string>
<string name="title_statuses_pinned">Đã ghim</string>
<string name="title_statuses_with_replies">Trả lời</string>
<string name="title_statuses">Tút</string>
<string name="title_view_thread">Tút</string>
<string name="title_tab_preferences">Tabs</string>
<string name="title_direct_messages">Tin nhắn</string>
<string name="title_public_federated">Mạng liên kết</string>
<string name="title_public_local">Máy chủ</string>
<string name="title_notifications">Thông báo</string>
<string name="title_home">Bảng tin</string>
<string name="title_saved_toot">Nháp</string>
<string name="title_favourites">Lượt thích</string>
<string name="link_whats_an_instance">Máy chủ là gì\?</string>
<string name="pref_title_show_media_preview">Tải xem trước hình ảnh</string>
<string name="pref_title_show_replies">Hiện lượt trả lời</string>
<string name="pref_title_show_boosts">Hiện lượt chia sẻ</string>
<string name="pref_title_status_tabs">Tabs</string>
<string name="pref_title_status_filter">Lọc bảng tin</string>
<string name="pref_title_gradient_for_media">Che mờ nội dung nhạy cảm</string>
<string name="pref_title_animate_gif_avatars">Hiện ảnh đại diện GIF</string>
<string name="pref_title_bot_overlay">Hiện tút từ tài khoản Bot</string>
<string name="pref_title_language">Ngôn ngữ</string>
<string name="pref_title_hide_follow_button">Ẩn nút viết tút khi xem bảng tin</string>
<string name="pref_title_custom_tabs">Sử dụng tab Chrome</string>
<string name="pref_title_browser_settings">Trình duyệt</string>
<string name="app_theme_system">Sử dụng mặc định của thiết bị</string>
<string name="app_theme_auto">Tự động khi trời tối</string>
<string name="app_theme_black">Đen</string>
<string name="app_theme_light">Sáng</string>
<string name="app_them_dark">Tối</string>
<string name="pref_title_timeline_filters">Lọc</string>
<string name="pref_title_timelines">Bảng tin</string>
<string name="pref_title_app_theme">Chủ đề</string>
<string name="pref_title_appearance_settings">Giao diện</string>
<string name="pref_title_notification_filter_poll">cuộc bình chọn kết thúc</string>
<string name="pref_title_notification_filter_favourites">tút được thích</string>
<string name="pref_title_notification_filter_reblogs">tút được chia sẻ</string>
<string name="pref_title_notification_filter_follow_requests">yêu cầu theo dõi</string>
<string name="pref_title_notification_filter_follows">lượt theo dõi</string>
<string name="pref_title_notification_filter_mentions">nhắc tới</string>
<string name="pref_title_notification_filters">Thông báo tôi khi</string>
<string name="pref_title_notification_alert_light">Kèm đèn sáng</string>
<string name="pref_title_notification_alert_vibrate">Kèm rung</string>
<string name="pref_title_notification_alert_sound">Kèm theo tiếng bíp</string>
<string name="pref_title_notification_alerts">Báo động</string>
<string name="pref_title_notifications_enabled">Thông báo</string>
<string name="pref_title_edit_notification_settings">Thông báo</string>
<string name=